Strona 1 z 6  > >>

Postępowanie na dostawę urządzeń brukarskich

Zapraszamy do składania ofert na dostawę urządzeń brukarskich w ramach postępowania nr 2/2018:

Oferty należy składać do dnia 26.10.2018r. 02.11.2018r. Szersze informacje i dokumenty do pobrania w zakładce UE

19.10.2018
Dostawa koparki kołowej szt. 1 - postępowanie ofertowe

 Zapraszamy do składania ofert na dostawę koparki kołowej 1 szt. zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2018. Oferty należy składać do dnia 24.10.2018r.

Dokumenty do pobrania w zakładce UE.

17.10.2018
Zadanie Różan
Utwardzenie terenu wokół stacji uzdatniania wody w Różanie.
15.05.2015
Copyright © 2011 Gogler.pl
Porady

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ


1. KORYTOWANIE

Grunt odspajamy do głębokości uzgodnionej z inwestorem w zależności od planowanych obciążeń tj. ok. 20÷50 cm. W zależności od posiadanego podłoża np. glina lub grunt mało stabilny, wykonujemy wymianę gruntu do uzyskania gruntów odpowiednich. Ponadto w zależności od posiadanego podłoża oraz ukształtowania terenu i otoczenia wykonujemy ewentualnie drenaże.

2. PODBUDOWA

Pierwszą warstwą podbudowy jest warstwa odsączająca ze żwiru ok. 10-15 cm. Podbudowę właściwą wykonujemy z tłucznia lub chudego betonu grubości od 10÷30 cm. Przy wykonaniu podbudowy stosujemy spadki poprzeczne od 2,5% do 5% w zależności od ukształtowania terenu. Podbudowa jest zagęszczana walcem mechanicznym lub zagęszczarkami w zależności od powierzchni i kształtu podbudowy.

Obramowanie podbudowy i kostki wykonujemy z obrzeży i krawężników.

3. UKŁADANIE KOSTKI

Po wykonaniu podbudowy nanosimy warstwę podsypki z piasku naturalnego o frakcji 0÷4 mm lub mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7. Grubość podsypki po zagęszczeniu wynosi od 3 do 5 cm. Kostkę układamy na bieżąco kontrolując linię fug i dystansów oraz sprawdzamy również kolor i jakość wbudowywanej kostki brukowej. Bieżąca kontrola jakości układania oraz jakości kostki brukowej pozwala na eliminacja niepotrzebnych przekładek i wymian wybrakowanych elementów już na etapie układania. Czynności te skracają znacznie czas układania kostki i poprawiają jakość ułożenia. Kostka brukowa w zależności od rodzaju i kolorów może posiadać już na etapie produkcji różnego rodzaju wykwity i odbarwienia, które należy wyeliminować przed ich ułożeniem.

Po ułożeniu kostki wykonujemy zagęszczenie nawierzchni kostki, a następnie wykonujemy spoinowanie. Spoinowanie powinno być wykonywane przez dłuższy czas po ułożeniu do momentu całkowitego uzupełnienia spoin.

4. OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI

Do brzegowania nawierzchni brukowych w zależności od przeznaczenia stosujemy obrzeża i krawężniki. Grubość obrzeży i krawężników dobieramy w zależności od zastosowanej kostki polbrukowej i wbudowujemy je na fundamencie z suchego betonu. Krawężniki betonowe najazdowe wbudowujemy na betonie mokrym o w wyższej klasie w celu zapewnienia większej trwałości.

5. PIELĘGNACJA KOSTKI BRUKOWEJ

Po ułożeniu kostki brukowej i pozostawieniu jej w zasypce z piasku trzeba pamiętać o jak najszybszym jego usunięciu z nawierzchni kostki. Dotyczy to głównie kostki układanej przed okresem zimowym. Pozostawiony, przykładowo po zapełnianiu fug pomiędzy kostkami, i pokryty śniegiem bądź lodem na długie tygodnie, uwydatni się ten fakt jasnymi oraz trudno usuwalnymi cieniami.

Poza tym nie powinno się skuwać lodu z powierzchni betonowej, bowiem skutkuje to punktowemu uszkodzeniu powierzchni kostki w wyniku kontaktu narzędzia z kostką.

Trzeba także pamiętać o zakazie posypywania kostki brukowej solą. Skutkuje to niszczenie powierzchni betonowej.

Fundamentalne czynności pielęgnacyjne to:

  • eksploatacja całej nawierzchni z kostki brukowej - uniemożliwia to m.in. jednakowemu przebarwieniu kostki brukowej. W miejscach nieużytkowanych osadza się pył oraz cząstki organiczne prowadzące do porastania nawierzchni przez mchy i porosty, a w ekstremalnych przypadkach do uszkodzeń powierzchni betonowej,
  • regularne zamiatanie oraz mycie całej nawierzchni - sprawi to usunięcie technologicznych osadów barwnikowych, zauważalnych jako niekontrastowe przebarwienia na nawierzchni wyrobu oraz przyśpieszy zanikanie osadu wapiennego, tzw. "wykwitu",
  • odśnieżanie na bieżąco przy użyciu twardej szczotki.